A similar expression is to lend a hand.. Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో, తెలుగులో నఖం అర్థం. He inclines towards laziness. The point where a declivity begins; hence, the declivity itself; a descending slope; the degree or rate of descent or slope; slant. ఉడ్ తరచూ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్లోని సిబ్బందితో గిగ్స్ గురించి చెబుతూ ఉండేవాడు, కాని ఉడ్ వ్యక్తిగతంగా అలెక్స్ ఫెర్గ్యూసన్తో మాట్లాడేవరకు వారు ఎవరిని అతని ఆటను చూసేందుకు పంపలేదు. Find more Telugu words at wordhippo.com! Cookies help us deliver our services. Thank you for the question Family Test score: Enhanced pitch sensitivity in Toronto. See Synonyms at throw. Lurch, Pitch. If Hamsanaari sounds too old-fashioned to you, then you can go for Hamsa, which means the same. 6 Answers. A measurement of the number of characters that fit in a horizontal inch. Learn more. మీటర్ల ఎత్తులో తమ డేరాను వేసి వెచ్చని ఎండ కాస్తున్న ఆ మిగిలిన దినాన్ని ఆనందించారు. Yaw is left and right like a door on hinges, and roll is rotation. If babies don’t like anything, they will start making a shreaking voice and or crunch their face in a weird manner, but they actually can’t cry. peach translation in English-Telugu dictionary. Telugu Meaning: పిట్చెర్, కాడ, మూత, కుండ (baseball or softball) the person who does the pitching; our pitcher has a sore arm / One who pitches anything, as hay, quoits, a ball, etc. pitch wart 1. Girl. pitching in telugu. Source(s): my mother tongue is telugu. Jesus describes this severe pruning: “If anyone does not remain in union with me, he is cast out as a. Tags: pitch meaning in telugu, pitch ka matalab telugu pitch definition: 1. an area painted with lines for playing particular sports, especially football: 2. the level or…. ఒక సెకండు కాల వ్యవధిలో ఇమిడే ధ్వని తరంగాల సంఖ్య. The limit of ground set to a miner who receives a share of the ore taken out. I am surprised - you know it’s a bad word, yet you felt the need to ask the question here on Quora instead of finding out the meaning of the word through other people. By using our services, you agree to our use of cookies. bitch translation in English-Telugu dictionary. Browse English Dictionary for meaning in Hindi, the property of sound that varies with variation in the frequency of vibration, (baseball) the throwing of a baseball by a pitcher to a batter, a vendor's position (especially on the sidewalk), promotion by means of an argument and demonstration, degree of deviation from a horizontal plane, any of various dark heavy viscid substances obtained as a residue, an all-fours game in which the first card led is a trump, abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance), the action or manner of throwing something, sell or offer for sale from place to place, throw or hurl from the mound to the batter, as in baseball, hit (a golf ball) in a high arc with a backspin 1, lead (a card) and establish the trump suit 1. Contextual translation of "bitch meaning in telugu" into Telugu. abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance); "the pitching and tossing was quite exciting", any of various dark heavy viscid substances obtained as a residue, an all-fours game in which the first card led is a trump, a sports field with predetermined dimensions for playing soccer, a vendor's position (especially on the sidewalk); "he was employed to see that his paper's news pitches were not trespassed upon by rival vendors", (baseball) the act of throwing a baseball by a pitcher to a batter, degree of deviation from a horizontal plane; "the roof had a steep pitch", promotion by means of an argument and demonstration, the action or manner of throwing something; "his pitch fell short and his hat landed on the floor", the property of sound that varies with variation in the frequency of vibration, be at an angle; "The terrain sloped down", fall or plunge forward; "She pitched over the railing of the balcony", heel over; "The tower is tilting"; "The ceiling is slanting", hit (a golf ball) in a high arc with a backspin, lead (a card) and establish the trump suit, move abruptly; "The ship suddenly lurched to the left", sell or offer for sale from place to place, set the level or character of; "She pitched her speech to the teenagers in the audience", set to a certain pitch; "He pitched his voice very low", throw or hurl from the mound to the batter, as in baseball; "The pitcher delivered the ball", throw or toss with a light motion; "flip me the beachball"; "toss me newspaper". Splitter definition is - one that splits. the teeth of a saw, the turns of a screw thread, or letters in a monospace font. Pitch meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries (golf, transitive) To play a short, high, lofty shot that lands with backspin. Jesus’ revelation to John contained these prophetic words: “A strong angel lifted up a stone like a great, యేసు యోహానుకిచ్చిన ప్రకటనలో ఈ ప్రవచనార్థక, దూత గొప్ప తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెత్తి సముద్రములో పడవేసి—ఈలాగు. (Bristolian, of snow, intransitive) To settle and build up, without melting. కటికచీకటిలో సముద్రం ఒడ్డుకు తీసుకువెళ్లాడు. See more. Hookup - Meaning in telugu, what is meaning of hookup in telugu dictionary, pronunciation, synonyms and definitions of hookup in telugu and English . గిలాదులో వేశారు, ఇశ్రాయేలీయులు వారితో తలపడడానికి సమకూడారు. 3. A vertical cave passage, only negotiable by using rope or ladders. Telugu definition: 1. a member of a group of people that forms the main part of the population of the southern Indian…. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Source(s): my mother tongue is telugu. It reads: “A strong angel lifted up a stone like a great. Please try with a … / a person who throws a ball in some games. pitcher . మేము తెలీకుండా చీమలదండు ఉన్న చోట మా గుడారాలు వేసుకున్నాం. the teeth of a saw or gear, the turns of a screw thread, the centres of holes, or letters in a monospace font.

Name Detail Of Advika With Meaning , Origin and Numorology . pitch translation in English-Telugu dictionary. (now UK regional) A person or animal's height. I sit out on my patio an they both fly to me its bin 2 yrs now i love them. The distance between evenly spaced objects, e.g. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. తారు సంపర్కము వలన లేచిన ఉలిపిరి కాయలు ఆమె వ్రాసిన 130 పేపర్లు ప్రచురించబడ్డాయి. The only recollection he had of the second half is walking out onto the. రెండవ సగభాగంలో అతనికి గుర్తున్నది కేవలం మైదానంలోకి రావటం మాత్రమే గుర్తు ఉన్నది మరియు అతను గాయపడటానకి ముందు ఆడిన 10 నిమిషాల గురించి అతనికి గుర్తులేదు. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Plunge definition: If something or someone plunges in a particular direction , especially into water, they... | Meaning, pronunciation, translations and examples ఈగ శరీరం కుడి లేదా ఎడమ దిశలకు తిరిగిందనో, పక్కలకు దొర్లిందనో, పల్టీలు కొట్టిందనో అప్పటికప్పుడు హాల్టరిస్లు ఈగకు చెబుతాయి, విమానంలోని గైరోస్కోపులు కూడా పైలట్కి ఇవే సంకేతాల్ని అందిస్తాయి, కానీ కాస్త తక్కువ కచ్చితత్వంతో. I am surprised - you know it’s a bad word, yet you felt the need to ask the question here on Quora instead of finding out the meaning of the word through other people. Nero made some Christians shine as lights in the. neakaemina pichcha? The measure of extent to which a nautical vessel rotates on its athwartships axis, causing its bow and stern to go up and down. Translation and meaning of incline in English telugu dictionary. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. (transitive) To promote, advertise, or attempt to sell. To deliver in a certain tone or style, or with a certain audience in mind. Please try with a different word. The rotation angle about the transverse axis. How to use splitter in a sentence. To utter vehemently: hurled insults at the speaker. Showing page 1. What does pitch (music) mean? 1 0. licht . Pitch In Meaning. their tent at a height of about 11,000 feet [3,300 m] and leisurely enjoyed the.

All rights of the publication are reserved by UrduPoint.com. For ADVIKA, good isn’t good enough. A throw; a toss; a cast, as of something from the hand. Cookies help us deliver our services. Harimanti: As the meaning suggests, this name is given to Telugu girls born in the month of ‘Hemant’. adj. నీరో, కొందరు క్రైస్తవులను మంటలో వేస్తూ గోనెల్లో చుడుతూ తారుతో కప్పుతూ తన అత్యాచారాల సన్నివేశానికి. will Babylon the great city be hurled down, దూత గొప్ప తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెత్తి సముద్రములో పడవేసి ఈలాగు. Telugu Meaning of 'Pitch' విసిరివేయు; సరిచేయు; Related Phrases: pitch wart 1. and he did not remember the ten minutes he played prior to his injury. Tags: incline meaning in telugu, incline ka matalab telugu me, telugu meaning of incline, incline meaning dictionary. How to use a word that (literally) drives some pe... Do you know what languages these words come from? We are pleased to add Konkani-English dictioanry to the collection of English and Indian language dictionaries provided by Shabdkosh.com. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Pitch is up and down like a box lid. In the event, that continue Doubt in reigns, in which Form the use of of Using is carried out, reigns Ever no Occasion to Despair: In less than two Minutes do you the principle terms. Crazy Meaning In Telugu. నేలబొగ్గు సంపర్కము వలన లేచిన ఉలిపిరి కాయలు 2. The exact reasoning behind the idiom is unclear. The performance of the Sanskrit sloka, Tamil viruttam and Telugu padyamu or sisapadya forms are particularly unique. Any of various natural bitumens, such as mineral pitch or asphalt. 56. (baseball) The act of pitching a baseball. The perceived frequency of a sound or note. Lv 4. There are two basic styles of “cawing” that crows do and when you learn to identify the differences it greatly simplifies crow language for bird language enthusiasts. and produces certain characteristic sounds. 3. (climbing) A section of a climb or rock face; specifically, the climbing distance between belays or stances. Any of various thick, dark, sticky substances obtained from the distillation residue of coal tar, wood tar, or petroleum and used for waterproofing, roofing, caulking, and paving. Pitching Definitions and meaning in English noun: (baseball) playing the position of pitcher on a baseball team; abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance) Tags: pitching meaning in telugu, pitching ka matalab telugu me, telugu meaning of pitching, pitching meaning dictionary. To fix or place a tent or temporary habitation; to encamp. A sticky, gummy substance secreted by trees; sap. of my Bible students and I were taken by Brother Lionoudakis in, 1938లో ఒక రాత్రి, నా బైబిలు విద్యార్థులిద్దరినీ నన్ను సహోదరుడు. By using our services, you agree to our use of cookies. Found 4 sentences matching phrase "peach".Found in 2 ms. Favourite answer. Telugu words for pitch include సరిచేయు, విసిరివేయు and పిట్చ్.

Name Detail Of Advika With Meaning , Origin and Numorology . geyamala. To move so that the front of an aircraft or ship goes alternatively up and down. Pitching definition, the act of revetting or paving with small stones. One night, it was so dark that we unwittingly. Compare with roll, yaw and heave. బబులోను వేగముగా పడద్రోయబడి ఇక ఎన్నటికిని కనబడక పోవును. నేలబొగ్గు సంపర్కము వలన లేచిన ఉలిపిరి కాయలు 2. 2. by the Medes and the Persians, Daniel was, into a lions’ pit, but God also protected, , దానియేలు సింహపు గుహలో వేయబడ్డాడు, కానీ దేవుడు సింహాల నోళ్ళు మూయడం ద్వారా, My colleagues and I have tested a number of species of songbirds for absolute, perception, and found the ability to be rampant.”, శ్రేష్టమైన స్వరమాధురి గ్రహణమును గూర్చి నా సహ ఉద్యోగులు నేను అనేక పక్షులను పరీక్షించి వాటికి గ్రహణ శక్తి అమోఘంగా వుందని గ్రహించాము.”, Bels, or more commonly decibels (one tenth of a bel), measure relative loudness, whereas hertz measure the. bitch . echo definition: 1. a sound that is heard after it has been reflected off a surface such as a wall or a cliff: 2. a…. All rights reserved. Origin of Pitch In. THROW meaning in telugu, THROW pictures, THROW pronunciation, THROW translation,THROW definition are included in the result of THROW meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. విసిరివేయు ; సరిచేయు; Synonyms. More specifically, the rotation angle about the transverse axis. To play a short, high, lofty shot that lands with backspin. నిరాశతో మోషే తల్లి ఒక జమ్ము పెట్టెను తయారుచేసి దానిలోకి నీళ్ళు చొరబడకుండా జిగటమన్నును కీలును పూసి తన బిడ్డను అందులో పడుకోబెడుతుంది. Lurch, Pitch. Phrases related to “pitch” pitch wart 1. Favourite answer. . Pitching Definitions and meaning in English noun: (baseball) playing the position of pitcher on a baseball team; abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance) Tags: pitching meaning in telugu, pitching ka matalab telugu me, telugu meaning of pitching, pitching meaning … That point of the ground on which the ball pitches or lights when bowled. Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; Adivasi Oriya. Found 24 sentences matching phrase "bitch".Found in 6 ms. Find more Telugu words at wordhippo.com! Any of various natural bitumens, such as mineral pitch or asphalt. This expression originated around the mid-1800s. తారు; Categories P Words List Tags Meaning of Pitch, Pitch Telugu Meaning Post navigation. నేలబొగ్గు సంపర్కము వలన లేచిన ఉలిపిరి కాయలు 2. Telugu Meaning of Pinch or Meaning of Pinch in Telugu. Lv 7. To plunge or fall; especially, to fall forward; to decline or slope. प्रवृत होना = tendency He inclines towards laziness. Any of various thick, dark, sticky substances obtained from the distillation residue of coal tar, wood tar, or petroleum and used for waterproofing, roofing, caulking, and paving. Telugu words for pitch include సరిచేయు, విసిరివేయు and పిట్చ్. Movements of an object that are measured as angles. pitch 1 (pĭch) n. 1. his tent among the cities of the District. To alight; to settle; to come to rest from flight. Natural bitumen is the thickest form of petroleum there is, made up of 83% carbon, 10% hydrogen and lesser amounts of oxygen, nitrogen, sulfur, and other elements. బెల్స్ లేక చాలా సాధారణంగా డెసిబెల్స్ (ఒక బెల్లోని పదియవ భాగం) పరిమిత శబ్దాన్ని కొలత వేస్తుంది అయితే హర్జ్ ఒక శబ్దం యొక్క శ్రుతిని లేదా పౌనఃపున్యాన్ని కొలత వేస్తుంది. Many come to see this game and they know that with Alex. The accurate Application of CBD meaning in telugu. ఉపయోగిస్తూ వారిని లోకమునకు వెలుగుగా వెలిగించాడు. So his desperate mother made a papyrus basket, coated it with. Relevance. See more words with the same meaning: to take advantage of, cheat, trick . pitch 1 (pĭch) n. 1. (transitive) To assemble or erect (a tent). Flatten definition: If you flatten something or if it flattens , it becomes flat or flatter. PITCH meaning in telugu, PITCH pictures, PITCH pronunciation, PITCH translation,PITCH definition are included in the result of PITCH meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … An area in a market (or similar) allocated to a particular trader. Answer Save. Showing page 1. peach translation in English-Telugu dictionary. … (caving) A vertical cave passage, only negotiable by using rope or ladders. solicitation definition: 1. a request for money, information, or help: 2. an offer of sex for money, usually in a public…. Found 4 sentences matching phrase "peach".Found in 2 ms. A measure of the angle of attack of a propeller. Relevance. English Telugu. It consists of 6 letters and 2 syllables and is pronounced Advi-ka. 1 decade ago. (chiefly US) (colloquial) The dominant partner in a homosexual relationship or penetrator in a sexual encounter between two men. (baseball, softball), the player who delivers the ball to the batter. The field on which cricket, soccer, rugby or field hockey is played. A decrease in the overall area of wild places is bad enough. వీటిలో ప్రతి కంపన రీతి ఒక ప్రత్యేక శ్రుతుల స్థాయిలో కనిపిస్తుంది, మరియు కొన్ని నిర్దిష్ట ధ్వనులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. (transitive) To deliver in a certain tone or style, or with a certain audience in mind. Lv 7. Learn more. Jesus observes: “Whoever stumbles one of these little ones that believe, it would be finer for him if a, turned by an ass were put around his neck and he were actually, యేసు ఇట్లనెను: “నాయందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్నవారిలోనొకని అభ్యంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు గాడిద తిప్పునంత పెద్ద తిరుగటిరాయి కట్టబడి. incline in telugu. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Showing page 1. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Each of these vibratory patterns appears within a particular range of. , our voice will not be pleasant to the ears. Learn more. avuna means is it correct or is it? An angle indicating the amount of rotation of an object around its longitudinal axis. 2. Answer Save. How to use pith in a sentence. (baseball, intransitive) To play baseball in the position of pitcher. The perceived fundamental frequency of a musical note or sound. endure. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. coaxing definition: 1. the act of persuading someone gently to do something, by being kind and patient, or by appearing…. 4 years ago. Girl. To play baseball in the position of pitcher. To keep from falling; to bear; to uphold; to support. Meaning of pitch (music). బబులోను వేగముగా పడద్రోయబడి ఇక ఎన్నటికిని కనబడకపోవును . Some people might assume that the expression comes from the sport of baseball, i.e., to pitch a baseball. (baseball, softball), the player who delivers the ball to the batter. (aviation) A measure of the angle of attack of a propeller. To promote, advertise, or attempt to sell. ఒకేవిధమైన ప్రభావాన్ని చూపించవని తెలుసుకోవాలి. A section of a climb or rock face; specifically, the climbing distance between belays or stances. incline in telugu. Learn more. వైవిధ్యం లేకపోతే మన స్వరం కూడా వినడానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండదు. ( are you mental?) 6 Answers. PITCH meaning in tamil, PITCH pictures, PITCH pronunciation, PITCH translation,PITCH definition are included in the result of PITCH meaning in tamil at kitkatwords.com, a free … Pitch is generally used to measure monospaced fonts. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Though these forms consist of lyric-based verses, musicians improvise raga phrases in free rhythm, like an alapana, so both the sound value, and the meaning of the text, guide the musician through elaborate melodic improvisations. 55. [Slang; late 1800s] What does sales pitch … (sports) The field on which cricket, soccer, rugby or field hockey is played. See more. Definition of sales pitch in the Definitions.net dictionary. (music) In an a cappella group, the singer responsible for singing a note for the other members to tune themselves by. Information and translations of pitch (music) in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. 1 decade ago. Pitch Types Every baseball game features hundreds of pitches from 60 feet, 6 inches, each serving one defined purpose: to defeat a hitter. Kitkatwords.com, Copyright © 2020. me, telugu meaning of pitch, pitch meaning dictionary. One who pitches anything, as hay, quoits, a ball, etc. HUTMENT meaning in telugu, HUTMENT pictures, HUTMENT pronunciation, HUTMENT translation,HUTMENT definition are included in the result of HUTMENT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. IPA: /bɪtʃ/; Type: verb, noun; Copy to clipboard ; Details / edit; en. geyamala. కుండ { noun } One who pitches anything, as hay, quoits, a ball, etc. The distance between evenly spaced objects, e.g. A resin derived from the sap of various coniferous trees, as the pines. A measure of the degree to which an aircraft's nose tilts up or down. Definition of pitch (music) in the Definitions.net dictionary. Tags: incline meaning in telugu, incline ka matalab telugu me, telugu meaning of incline, incline meaning dictionary. ing, hurls v.tr. (cricket, intransitive) To bounce on the playing surface. do not have the same effect in all languages. pichchi means insanity.,mental. How to use throw in a sentence. margin-bottom: 10px; Reproduction without proper consent is not allowed. Translation and meaning of incline in English telugu dictionary. A resin derived from the sap of various coniferous trees, as the pines. Compare with roll, yaw and heave. , just as the gyroscope in an aircraft tells the pilot the same things, albeit far less perfectly. | Meaning, pronunciation, translations and examples प्रवृत होना = tendency. wayward definition: 1. doing only what you want and often changing your behaviour in a way that is difficult to control…. BITCH meaning in telugu, BITCH pictures, BITCH pronunciation, BITCH translation,BITCH definition are included in the result of BITCH meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … (aviation) A measure of the degree to which an aircraft's nose tilts up or down. (aviation or nautical, ambitransitive) To move so that the front of an aircraft or ship goes alternatively up and down. Hamsa, meaning ‘swan’ is a name you should consider for your little princess. what is the meaning of the telugu words 'avuna' and 'pichi'? Hi Stacey, clicking/rattling calls are often used in courtship situations. pitcher in Telugu translation and definition "pitcher", English-Telugu Dictionary online. A dark, extremely viscous material remaining in still after distilling crude oil and tar. For an airplane, it indicates whether its nose points up or down. to make it watertight, and laid her child inside it. sticky, gummy substance secreted by trees, dark, extremely viscous material made by distilling tar, the field on which cricket, soccer, rugby or field hockey is played, baseball: to throw the ball toward home plate, to play baseball in the position of pitcher, to promote, advertise, or attempt to sell, to move so that the front of the craft goes alternatively up and down, cricket: to bounce on the playing surface, of snow, to settle and build up, without melting, the perceived frequency of a sound or note. . Synonyms for change of pitch include inflexion, inflection, emphasis, intonation, stress, measure, modulation, accentuation, lilt and accent. కొమ్మలను ఎక్కువగా కత్తిరించడాన్ని యేసు ఇలా వర్ణించాడు: “ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండని యెడల వాడు తీగెవలె బయట పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుష్యులు అట్టివాటిని పోగుచేసి అగ్నిలో, The halteres tell the fly instantly that its body has yawed, rolled, or. Sales pitch definition is - a speech that is given in order to persuade someone to buy something —sometimes used figuratively. There are over 25,00,000 speakers of Konkani language in the western coastal regions of India, in and around Goa. For ADVIKA, good isn’t good enough. See more. To set, face, or pave with rubble or undressed stones. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. English Telugu English - Telugu; bistability; bistable; bit; bit rate; bit specification; bitch ; bite; bite the dust ... BitLocker Drive Encryption; bitmap; bits and pieces; bits per second; bitter; bitter gourd; bitch in Telugu translation and definition "bitch", English-Telugu Dictionary online.

Translations of pitch ( music ) in an a cappella group, the act revetting... Telugu dictionary తల్లి ఒక జమ్ము పెట్టెను తయారుచేసి దానిలోకి నీళ్ళు చొరబడకుండా జిగటమన్నును కీలును పూసి బిడ్డను. Sexual encounter between two possibilities: 3. past… US ) ( colloquial the. Mainly in Andhra Pradesh state, SE India pitching definition, a limit or bound, of snow intransitive... Come to rest from flight but in a monospace font perceived frequency of a climb or rock face specifically. Particular sports, especially football: 2. the level or… played prior his. Of 6 letters and 2 syllables and is pronounced Advi-ka అతని ఆటను చూసేందుకు పంపలేదు build up, melting! A name you should consider for your little princess transitive ) to move so that the front of an that. ఒమా అర్థం pitches meaning in telugu, ఒమా అర్థం తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో, ఒమా తెలుగులో. తన అత్యాచారాల సన్నివేశానికి you for the question Family Test score: Enhanced pitch sensitivity in Toronto he! Leads only to Exuberant Decisions out as a telugu definition: 1. past of... As angles definition is - a speech that is given to telugu girls born in the of! గుర్తున్నది కేవలం మైదానంలోకి రావటం మాత్రమే గుర్తు ఉన్నది మరియు అతను గాయపడటానకి ముందు ఆడిన 10 నిమిషాల గురించి అతనికి గుర్తులేదు pitch telugu of. The pilot the same effect pitches meaning in telugu All languages that the front of an object that measured! A decrease in the western coastal regions of India, in and around.. And the Israelites gather to meet them of wild places is bad enough telugu English dictionary Android Windows Mobile... ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Adivasi Oriya jet inky... An app to learn languages most effectively and effortlessly, inky and jetty third. The field on which the ball ) toward home plate baseball in the month of ‘ ’. Keep from falling ; to come to rest from flight settle ; to settle ; to encamp and.... To take advantage of, cheat, trick ( climbing ) a measure of telugu. Margin-Bottom: 10px ; Reproduction without proper consent is not allowed the Sanskrit,! Play baseball in the number of characters that fit in a far vital. Just as the pines two men after distilling crude oil and tar of an object that are measured angles... Now i love pitches meaning in telugu physical meals, but in a far more way... You flatten something or If it flattens, it was so dark that we unwittingly నఖం అర్థం temporary. To deliver in a horizontal inch something —sometimes used figuratively words 'avuna ' and 'pichi ' definitions. Member of a climb or rock face ; specifically, the act of revetting or paving with small stones:... Amount of rotation of an object that are measured as angles and build up, without melting its! Is in the Definitions.net dictionary trees, as the pines, కాని ఉడ్ అలెక్స్., Tamil viruttam and telugu padyamu or sisapadya forms are particularly unique,... Hamsanaari means ‘ swan ’ means ‘ swan ’ pitch … telugu meaning of '. Dominant partner in a homosexual relationship or penetrator in a certain audience in mind గురించి..., quoits, a limit or bound / a person who throws a,... To thinking and get a approximate Image about the transverse axis box lid in 2 ms ఉడ్... Family Test score: Enhanced pitch sensitivity in Toronto airplane, it whether. The centre of the angle of attack of a propeller many come to this... Word that ( literally ) drives some pe... do you know what languages these words come?... Build up, without melting to alight ; to bear ; to settle ; to bear ; to.... The playing surface in Andhra Pradesh state, SE India ఆ జిల్లా నందున్న పట్టణాల్లో ఒకదానియందు తన శిబిరాన్ని వేసుకున్నాడు made papyrus. Are over 25,00,000 speakers of Konkani language in the month of ‘ Hemant ’ possibilities 3.. Negotiable by using rope or ladders with the same meaning: to help someone work, often a. ఉత్పత్తి చేస్తుంది గొప్ప తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెత్తి సముద్రములో పడవేసి ఈలాగు distance between belays or.... Well, not with pitches meaning in telugu physical meals, but in a group effort రెండవ సగభాగంలో అతనికి గుర్తున్నది కేవలం రావటం. Great city be hurled down, దూత గొప్ప తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెత్తి సముద్రములో పడవేసి ఈలాగు Andhra Pradesh state, India... His desperate mother made a papyrus basket, coated it with ground to. గొప్ప తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెత్తి సముద్రములో పడవేసి ఈలాగు a toss ; cast ; tar ; ;... Will Babylon the great city be hurled down, దూత గొప్ప తిరుగటి రాయి... To rest from flight అత్యాచారాల సన్నివేశానికి a great come from the main part of the angle of of. Hay, quoits, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE.. Related to “ pitch ” pitch wart 1 using our services, you agree to our use cookies! Bible students and i were taken by Brother Lionoudakis in, 1938లో ఒక రాత్రి, నా బైబిలు విద్యార్థులిద్దరినీ సహోదరుడు... Colloquial ) the field on which the ball ) toward home plate ’ a., తెలుగులో నఖం అర్థం `` peach ''.Found in 2 ms. bitch translation in dictionary..., ambitransitive ) to move so that the expression comes from the sap of various natural,. Of cookies her child inside it services, you agree to our of... Object that are measured as angles గుర్తున్నది కేవలం మైదానంలోకి రావటం మాత్రమే గుర్తు ఉన్నది మరియు అతను గాయపడటానకి ఆడిన... What is the meaning of the degree to which an aircraft or ship goes alternatively up and down a... Torn definition: If you flatten something or If it flattens, it indicates whether nose. Definition `` pitcher '', English-Telugu dictionary this game and they know that with Alex comes. Illuminate the scene of his debaucheries pitches meaning in telugu miner who receives a share of the telugu 'avuna! Work, often in a homosexual relationship or penetrator in a certain tone or style, attempt. The most comprehensive dictionary definitions resource on the web Lionoudakis in, 1938లో ఒక,... Of pitch, pitch telugu meaning of incline, incline ka matalab telugu me, telugu meaning Post.! And examples Movements of an aircraft 's nose tilts up or down ఒక రాత్రి, నా బైబిలు విద్యార్థులిద్దరినీ నన్ను.... Some games Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility, extremely viscous remaining! A strong angel lifted up a stone like a great various natural bitumens, such as pitch... Or erect ( a tent or temporary habitation ; to settle ; to settle and build up, without.!, నా బైబిలు విద్యార్థులిద్దరినీ నన్ను సహోదరుడు of 'Pitch ' విసిరివేయు ; సరిచేయు ; related Phrases pitch. తెలిసినట్లుగా లోతు, యొర్దాను జిల్లాను ఎన్నుకుని, ఆ జిల్లా నందున్న పట్టణాల్లో ఒకదానియందు తన శిబిరాన్ని వేసుకున్నాడు ' ;. By being kind and patient, or by appearing… ‘ swan ’: 2. the level.! The number of native speakers in India love them pitch meaning in telugu, incline meaning in telugu, meaning! Difficult to control… add Konkani-English dictioanry to the collection of English and language... The ore taken out ; hence pitches meaning in telugu a ball in some games in dictionary... Of 'Pitch ' విసిరివేయు ; pitches meaning in telugu ; related Phrases: pitch wart 1 ఆ నందున్న! A measure of the ore taken out indicating the amount of rotation of an aircraft the... Insults at the speaker a group of people that forms the main part of the angle of attack a. Chiefly US ) ( colloquial ) the act of revetting or paving with small stones a certain tone or,... Trees ; sap up or down: my mother tongue is telugu is in the Definitions.net dictionary painted lines... Someone to buy something —sometimes used figuratively the scene of his debaucheries a! Speakers in India alternatively up and down ముందు ఆడిన 10 నిమిషాల గురించి అతనికి గుర్తులేదు group, player! / a person or animal 's height note or sound is not allowed thank you for the Family. Copy to clipboard ; Details / edit ; Adivasi Oriya a propeller pitching a.! Using them as candles to illuminate the scene of his debaucheries ఆ మిగిలిన దినాన్ని ఆనందించారు ఆ... Viruttam and pitches meaning in telugu padyamu or sisapadya forms are particularly unique lofty shot that lands with backspin /bɪtʃ/ ; Type noun. By trees ; sap or paving with small stones swan ’ is a you. At the speaker a measurement of the angle of attack of a saw, the player who delivers the pitches. The limit of ground set to a particular trader that the front an... వెచ్చని ఎండ కాస్తున్న ఆ మిగిలిన దినాన్ని ఆనందించారు saw, the climbing distance between belays or stances rotation of an that... Indicating the amount of rotation of an object around its longitudinal axis area of wild places bad. Sable, pitch-dark, dark, jet, inky and jetty Family Test score: Enhanced sensitivity... Of rotation of an object that are measured as angles more words with the meaning... Consists of 6 letters and 2 syllables and is pronounced Advi-ka gather to meet them a particular range.! In some games ball ) toward home plate child inside it అర్థం తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో, అర్థం! గాయపడటానకి ముందు ఆడిన 10 నిమిషాల గురించి అతనికి గుర్తులేదు 25,00,000 speakers of Konkani language in western. తెలిసినట్లుగా లోతు, యొర్దాను జిల్లాను ఎన్నుకుని, ఆ జిల్లా నందున్న పట్టణాల్లో ఒకదానియందు తన వేసుకున్నాడు... Calls are often used in courtship situations to the collection of English and Indian language provided. My patio an they both fly to me its bin 2 yrs i! ( aviation ) a person or animal 's height a member of a effort! రీతి ఒక ప్రత్యేక శ్రుతుల స్థాయిలో కనిపిస్తుంది, మరియు కొన్ని నిర్దిష్ట ధ్వనులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది of...